Algemene voorwaarden

SharePeople b.v. Algemene Voorwaarden

Algemeen

1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra de besloten SharePeople B.V.
en/of haar werkmaatschappij of bestuurders en medewerkers, communiceren en
faciliterend een relatie (zullen) aangaan. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn van
kracht, tenzij en voor zover hier schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.

Strekking

2) a) De werkzaamheden van SharePeople betreffen het begeleiden van deelnemers in hun
onderlinge contacten en het doen van donaties aan elkaar.
b) De relatie van SharePeople met wie eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden
werd gecommuniceerd wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de
toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met SharePeople gesloten en of niet
gesloten en of beëindigde overeenkomsten.

Totstandkoming

3) Een overeenkomst met een deelnemer komt tot stand op het moment dat SharePeople dit
schriftelijk verklaart, dat kan ook per e-mail of andersoortig dataverkeer. De in voorgaande
zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in overeenkomsten.

Rechten en verplichtingen SharePeople

4) a) SharePeople is gehouden de belangen van anderen waarmee zij een relatie aangaat
naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de
rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende faciliterende werkzaamheden, mogelijk en
wenselijk is.
b) Een resultaat van het faciliteren wordt niet gegarandeerd. Of het beoogde resultaat (het
voorkomen van arbeidsongeschiktheid en het verzachten van de financiële gevolgen van
arbeidsongeschiktheid) daadwerkelijk wordt bereikt is afhankelijk van tal van factoren.
c) Daarbij heeft SharePeople het recht om -in overleg met en na verkregen toestemming
van de relatie/deelnemer van het platform -informatie met anderen te delen en bepaalde
werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
Weigert de deelnemer die informatie te verschaffen dan kan SharePeople haar
werkzaamheden niet uitvoeren.

Verplichtingen relatie, met name maar niet uitsluitend de deelnemers

5) a) Op relaties en met name deelnemers rust de verplichting aan SharePeople tijdig,
volledig en op de juiste wijze gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke
benodigd zijn voor uitvoering van de faciliterende werkzaamheden.
b) Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht
door SharePeople het gevolg zijn van niet, niet tijdig of niet in voldoende mate voldoen aan
de op de relatie rustende (informatie) verplichting, is SharePeople daarvoor niet
aansprakelijk.

Vertrouwelijk

6) Geheimhouding
SharePeople verplicht zich alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de
deelnemer(s), welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als
zodanig te behandelen. SharePeople draagt er zorg voor -ook middels deze voorwaarden dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele relaties die door haar bij een
opdracht worden ingeschakeld.

Beëindiging

7) a) Een deelnemer kan te allen tijde deelname beëindigen. SharePeople kan haar
faciliterende werkzaamheden alleen beëindigen nadat een redelijke opzegtermijn in acht is
genomen. Relaties die door SharePeople zijn ingeschakeld ten behoeve van deelnemers
kunnen hun werkzaamheden niet dan na schriftelijke toestemming van de deelnemer
beëindigen, omdat het hier gaat om begeleiding voor een beperkte periode van maximaal
twee jaar bij arbeidsongeschiktheid, tenzij sprake is van onvoorziene omstandigheden of
belangrijk gewijzigde omstandigheden.
b) Na het beëindigen van de relatie zullen alle data worden vernietigd dan wel tegen
betaling in een zodanige staat terug worden gegeven dat de deelnemers c.q. de door
SharePeople aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die
werkzaamheden, op aanvaardbare wijze verder uitvoerbaar is, met in achtneming van de in
artikel 5 van deze voorwaarden bepaalde.
c) Een ieder kan een relatie met onmiddellijke ingang beëindigen indien de ander in
surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement (of WSNP) is
verklaard.

Bepalingen van financiële aard

8) a) Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt een aan SharePeople
toekomende vergoeding (gebruikskosten en inschrijfkosten) voor de werkzaamheden van
SharePeople vastgesteld aan de hand van een verantwoording van gemaakte kosten.
b) Alle honoraria zijn exclusief B.T.W.
c) Het overeengekomen honorarium dient te worden voldaan binnen 14 dagen na
dagtekening van de opdrachtbevestiging.
d) Blijft naar aanleiding van een verzoek te betalen een deugdelijke reactie op dit verzoek
uit, dan zal SharePeople gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. Eén en ander
onverminderd het recht op bepaling van honorarium en vanwege de ontbinding
toekomende schadevergoeding.

Bepalingen m.b.t. beperkte aansprakelijkheid

9) a) SharePeople is tegenover deelnemers slechts aansprakelijk voor schade ten gevolg van
een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden en
tegenover andere relaties in beginsel in het geheel niet aansprakelijk omdat SharePeople
slechts faciliteert en niet zelf uitvoert.
b) Indien een rechter SharePeople toch aansprakelijk zou oordelen voor gelede schade, dan
is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt
uitgekeerd krachtens de door SharePeople afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering,
vermeerderd met het voor SharePeople geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze
bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering.
c) Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de
aansprakelijkheid van SharePeople beperkt tot het honorarium van haar werkzaamheden
direct gerelateerd aan de (nagelaten) werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft, met een maximum van € 2.000,-.
d) SharePeople is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door
deelnemers of relaties, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde
winst en schade ten gevolge van arbeidsongeschiktheid.
e) SharePeople zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals
adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
SharePeople is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens deelnemers of voor
eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is de deelnemer
verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade
op deze derden te verhalen.
f) SharePeople is niet aansprakelijk voor door deelnemers of relatie geleden schade, van
welke aard ook, indien bij het aangaan van de relatie of de uitvoering van de
werkzaamheden is uitgegaan van door deelnemer of relatie verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
g) Relatie vrijwaart SharePeople tegen alle aanspraken (zoals schades en
rechtsvorderingen) van deelnemers of derden die met de relatie tussen SharePeople, de
deelnemer en/of de relaties samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van
ernstige tekortkomingen van SharePeople.
h) Indien een relatie of deelnemer een eventuele vordering jegens SharePeople niet binnen
1 jaar na het ontdekken van de schade in rechts aanhangig heeft gemaakt, komt deze
rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.